Prosjekt nyskapende møteplasser


Til brukere av – og  frivillige ved - Bekkelaget Seniorsenter – og andre interesserte.

 Informasjon om prosjektet ”Omstilling av dagens seniorsenter”

Både på årsmøter i Foreningen Bekkelaget Seniorsenter og på styremøter de siste to årene har behovet for endringer ved seniorsentrene vært nevnt og diskutert.  De forhold som eldresentrene ble etablert under for 50-60 år siden har endret seg meget i løpet av disse årene.  Pensjonister i dag har langt større muligheter til selvutfoldelse enn tidligere, og dette gir seg bl.a. utslag i synkende besøkstall – en erfaring de fleste sentrene gjør. Seniorsentrene må endre sine opplegg.

 Bystyremelding nr. 1/2014: ”Seniormeldingen”  har tatt opp dette tema, og kommunen har satt i gang prosjektarbeid omkring ”Fremtidens seniorsentre”.  Det skal gjennomføres 4-10 lokale prosjekter for tjenesteutvikling i sentrene rundt i byen.

 Bekkelaget Seniorsenter er utpekt og har fått midler til å gjennomføre prosjektet ”Omstilling av dagens seniorsenter”. Som bakgrunn for prosjektet har man en gjennomgang/analyse fra et konsulentfirma innen tjenestedesign og brukeropplevelser; Halogen. Hensikten med prosjektet er å få flere nye brukere av senteret blant 60+ årgangene og bedre det tilbud vi allerede har til ”de gode, gamle” brukerne våre.

 Styret i Foreningen Bekkelaget Seniorsenter har vedtatt å delta i prosjektet, og vårt styres leder, Per Thoresen, vil sitte i styringsgruppen.  Daglig leder. Rune Forshaug, er prosjektansvarlig med assistanse av aktivitøren Aud Vibeke Hagen. Bydelsdirektøren ”eier” prosjektet.

 Rammene for prosjektet er:    De økonomiske midler som er stilt til rådighet

                                                      Husets muligheter og begrensninger

                                                      10 punkter til forbedring i Halogens rapport

 DET ER VIKTIG AT DERE BRUKERE OG FRIVILLIGE FØLER AT DERE ER DELAKTIGE I PROSESSEN.  Kom derfor med spørsmål, kommentarer og innspill underveis. Prosjektet ventes avsluttet i mars 2018.

 Styret og administrasjonen har gått gjennom huset og notert seg praktiske og estetiske endringer som man finner ønskelig. Prosjektet har fått tildelt en ekstrabevilgning øremerket interiørarkitekt.  Hun som fikk jobben, har gjennomgått huset et par ganger og vil komme med forslag med tanke på lys, lyd, skilting, interiør m.m.  Ingen endringer vil bli gjort uten styrets aksept.

 Markedsføring av senteret vil være høyt prioritert.  Flere kanaler må benyttes; SMS, Facebook/hjemmesiden vår, Oslo kommunes hjemmeside, programmene som kommer vår og høst.  De av dere som er på Facebook, må like/følge oss og oppfordre venner og bekjente til å gjøre det samme.  Spør om det er noe.  På Facebook vil vi treffe eventuelle nye brukere i gruppen 60+. 

 VI OPPFORDRER DERE TIL Å VÆRE AKTIVE I BRUK AV SENTERET, SNAKKE POSITIVT OM DET BLANT VENNER OG BEKJENTE OG DELTA MED INNSPILL I DET LØPENDE ARBEID MED PROSJEKTET. Samtidig takker vi dere alle for at dere gjør det mulig å drive senteret – uten dere brukere og frivillige ville det ikke være «liv laga».

 Selve prosjektplanen og innsiktsrapporten fra Halogen kan du lese i linkene i venstre kolonne.

                                                     

                                                           Styret og daglig leder